01.06 - 06.10

CENA OD:

.

.

.

01.06 - 01.06

CENA OD:

.

.

.

21.07 - 21.07

CENA OD:

.

.

.

12.05 - 08.09

CENA OD:

.

11.09 - 22.09

CENA OD:

.

REGULAMINY

Regulaminem imprez organizowanych przez Amazing Events - TUTAJ >>>

 

 Regulamin zawodów na 1/4 mili "King of Poland – Drag Race Cup"

1. Postanowienia ogólne:

1.1

Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej przez Amazing Events Sp. z o.o. Regulamin dotyczy widzów oraz kierowców.

1.2

Nadzór nad przebiegiem zawodów pełni Organizator (Amazing Events)

1.3

Podczas zawodów nie obowiązują przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

1.4

Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ppoż., porządkowych, bezpieczeństwa i niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników wjeżdżając na teren imprezy akceptuje regulamin.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zawodów.

Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub w występowania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów, a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z organizacją zawodów.

1.5

Każda osoba która zakupiła bilet/opaskę (musi ten bilet/opaskę posiadać przez cały czas trwania imprezy) i przebywa na zawodach, potwierdza znajomość regulaminu i się do niego bezwzględnie stosuje.

Niestosowanie się do regulaminu skutkować będzie wydaleniem z terenu imprezy bez prawa zwrotu

poniesionych kosztów.

W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych organizator

zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.

1.6

Widzowie i kierowcy parkują samochody tylko na oznaczonych parkingach.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.

Zabrania się pod rygorem usunięcia z imprezy naruszania nietykalności fizycznej innych uczestników imprezy jak i osób postronnych, dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zawodów.

1.7

Zabrania się : zastawiania dróg ewakuacyjnych i dojazdowych, poruszania się po miejscach do tego nieprzeznaczonych, a szczególnie po wydzielonym torze do wyścigów (gdy zawodnik nie odbywa w tym momencie próby sportowej) niszczenia wyposażenia lotniska/toru, sprzętu, reklam, nawierzchni, wnoszenia broni, wyrobów pirotechnicznych, jakichkolwiek materiałów wybuchowych, napojów

alkoholowych, wszelkich środków odurzających itp..

Niestosowanie się do tych zakazów może spowodować usunięcie takiego uczestnika z terenu zawodów bez zwrotu opłat za bilet lub start.

1.8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie gdzie odbywają się zawody, wszyscy uczestnicy uczestniczą w zawodach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

1.9

Każdy uczestnik zawodnik odpowiada karnie lub cywilnie za ewentualne szkody wyrządzone innym

uczestnikom (organizator, kierowca, widz).

1.10

Na całym terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h (poza torem do wyścigów).

Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów (tzw. palenie gumy, jazda poślizgami itp.).

1.11

Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej lub innej zarobkowej.

1.12

Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

1.13

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia zawodów bez wcześniejszego uprzedzenia, wszelkie opłaty (wstęp, wpisowe) nie podlegają zwrotowi.

1.14

Organizator zastrzega sobie prawo do :

- zmiany w harmonogramie przebiegu imprezy

- odmowy wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

- osobom wnoszącym przedmioty które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników

1.15

Ewentualne zmiany w harmonogramie zawodów może wprowadzić tylko Organizator.

1.16

Miejscem rozgrywania zawodów jest lotnisko, tor lub inne do tego przygotowane miejsce.

1.17

Uczestnik wydarzenia biorąc w nim udział automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku.

2.

Zawody odbywają się w terminie ustalonym przez organizatora i są publikowane na łamach strony www.amazingevents.pl oraz fanpage.

2.2

Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia daty i miejsca, oraz ograniczenie ilości klas w trakcie trwania zawodów.

2.3

Każda z imprez Amazing Events może zostać skrócona lub odwołana w trakcie jej trwania z powodu działania siły wyższej (np. opadów deszczu, awarii sprzętu technicznego lub innych zdarzeń uniemożliwiających jej przeprowadzenie) bez zwrotu kosztów poniesionych przez widzów i zawodników.

W takiej sytuacji zawodnicy którzy stawili się na rundzie będą mieli przyznane punkty do klasyfikacji.

2.4

Do klasyfikacji generalnej będą brane pod uwagę wszystkie rozegrane rundy King of Poland.

2.5

Organizator może zorganizować rundę dodatkową, której zasady mogą się różnić od tego regulaminu.


3. Trasa i opłaty startowe

3.1

Zawody zostaną rozegrane na dystansie 1/4 mili tj. 402,336 m.

3.2

Opłata dla zawodnika za start w rundzie wynosi 250PLN i jest publikowana na stronie www.amazingevents.pl . Opłata w dniu zawodów wynosi 500PLN jeżeli pojazd i zawodnik nie byli zarejestrowani na daną rundę w systemie rejestracji on-line.


4. Uczestnicy i pojazdy:

4.1

Do udziału w zawodach dopuszczonych będzie do 80 samochodów oraz do 40 motocykli wg kolejności zgłoszeń i dokonanych wpłat.

4.2

Do udziału w zawodach będą dopuszczeni kierowcy, którzy wypełnią zgłoszenie, dokonają wpłaty wpisowego, posiadają ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii lub licencje sportową.

4.3

Pojazd, którym startują zawodnicy, musi przejść pozytywnie badanie techniczne zgodności auta z regulaminem zawodów.

Badanie przeprowadzone będzie bezpośrednio przed każdymi zawodami w wyznaczonym miejscu ich rozgrywania, przez uprawnione osoby wyznaczone przez Organizatora.

4.4

Każdy kierowca po przeprowadzonym badaniu technicznym ma obowiązek stawienia się w biurze zawodów w celu potwierdzenia bądź też zmiany danych i/lub klasy. W następstwie zostaną wydane numery startowe.

4.5

Poprzez fakt uczestnictwa w zawodach lub przez wykupienie biletu wstępu uczestnicy potwierdzają znajomość i podporządkowanie się Regulaminowi, rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora na drodze sądowej.

4.6

Wpłata wpisowego dla kierowców musi nastąpić przelewem nie później niż na 3 dni przed każdymi zawodami (ostatecznym dokumentem jest wydruk kontrolny z konta Organizatora).

Kierowcy zgadzają się na publikację swoich danych osobowych w wynikach zawodów oraz na przetwarzanie tych danych na potrzeby Organizatora.

4.7

Organizator może przyznać na każde zawody „Dzikie karty”, które umożliwią wpisanie na listę startową w dniu zawodów kierowców, którzy nie wypełnili wcześniej formularza zgłoszeniowego.

4.8

Pojazd (samochód lub motocykl), którego konstrukcja wskazuje, że może zagrażać bezpieczeństwu uczestników lub kierowcy może być nie dopuszczony do startu w każdym momencie trwania zawodów.


5. Podział na klasy:

Samochody:

STREET:

FWD TURBO

– pojazdy z napędem na oś przednią | z doładowaniem

RWD TURBO

– pojazdy z napędem no oś tylną | z doładowaniem

AWD TURBO

- pojazdy z napędem no dwie osie | z doładowaniem

FWD N/A

– pojazdy z napędem na oś przednią | bez doładowania

RWD/AWD N/A

– pojazdy z napędem na oś tylną lub obie osie | bez doładowania

(Każdy rodzaj paliwa, dostępny na stacji paliw w UE)

Samochody z silnikami wysokoprężnymi ( diesel ) jeżdżą TYLKO w klasie DIESEL dostępnej w DRAG'u

DIESEL (FWD i RWD/AWD)

DRAG:

FWD (NA)

–pojazdy z napędem na oś przednią bez doładowania

FWD TURBO

– pojazdy z napędem na oś przednią z doładowaniem

RWD TURBO

– pojazdy z napędem na oś tylną z doładowaniem

AWD TURBO

– pojazdy z napędem na obie osie z doładowaniem

RWD/AWD (NA)

-pojazdy z napędem na oś tylną i na obie osie bez doładowania

DIESEL 

-Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym (diesel) 

Motocykle:

STREET

-motocykle o pojemności silnika do 675ccm bez doładowania

STREET PLUS

-motocykle o pojemności silnika od 676ccm do 950ccm bez doładowania oraz V2 powyżej 1000ccm.

STREET PROFI

-motocykle o pojemności silnika od 951ccm do 1050ccm bez doładowania

STREET MAX

-motocykle o pojemności silnika czterocylindrowego powyżej 1051ccm bez doładowania

DRAG

-motocykle doładowane i/lub z długim wahaczem.


KING OF THE KINGS (jeżeli czas pozwoli)

– pojedynek mistrzów z każdej klasy systemem pucharowym,

Losowanie par klas będzie się odbywało zawsze po eliminacjach na każdej rundzie


5.1

Aby klasa została utworzona, musi być zarejestrowanych min 3 zawodników z danej klasy do wtorku poprzedzającego zawody do godziny 13:00. Chyba, że organizator postanowi inaczej.


6. Warunki techniczne, bezpieczeństwa i startów w samochodowych klasach Street

6.1.

Spełnienie poniższych punktów upoważnia do startu w klasach STREET.

6.2.

Wnętrze, nadwozie, płyta podłogowa i szyby muszą być seryjne ( zakaz przerabiania szyberdachu ).

6.3.

Ilość miejsc w samochodzie musi być zgodna z fabryczną specyfikacją.

6.4.

Wszystkie elementy wnętrza muszą być na swoim miejscu ( łącznie z tylną półką jeśli auto seryjnie zostało w nią wyposażone ).

6.5.

Silnik nie musi być tego samego producenta co samochód.

6.6.

Zakazane jest przerabianie komory silnikowej, poza dodaniem uchwytów mocujących silnik.

6.7.

Dozwolony jest montaż co najmniej jednego doładowania (turbo, kompresor, podtlenek azotu).

6.8.

Wymiana elektroniki i mechaniki silnika jest dozwolona.

6.9.

Przerabianie podłużnic jest zabronione.

6.10.

Układ wydechowy lub dolotowy może być zmieniony.

6.11.

Zbiornik paliwa, który musi być seryjny i układ paliwowy muszą się znajdować w oryginalnym miejscu, dozwolona zmiana pompy paliwowej. Atestowana butla LPG musi być seryjna.

6.12.

Przednia i tylna klapa bez szyb mogą być z karbonu/kevlaru lub innego laminatu (grubość min 2 mm) i zamontowane na seryjnych uchwytach.

6.13.

Drzwi boczne muszą być seryjne.

6.14.

Wszystkie elementy zewnętrzne pojazdu muszą być zamontowane na swoim miejscu.

6.15.

Można stosować dowolny typ skrzyń biegów. Przy tego typu modyfikacjach zabronione jest cięcie płyty podłogowej oraz podłużnic.

6.16.

Sprzęgło może być wymienione lub zmodyfikowane.

6.17.

Wszystkie światła, sygnał dźwiękowy i wycieraczki muszą działać.

6.18.

System hamulcowy, kierowniczy i chłodzenia silnika muszą być sprawne.

6.19.

Hamulce mogą być wzmocnione.

6.20.

Opony muszą mieć znaczek D.O.T. lub E, poprzecznie lub skośnie nacinane. Indywidualne przypadki nie będą brane pod uwagę.

6.21.

Rodzaj napędu nie musi być seryjny, jednak zmiana napędu musi być mechaniczna i wyraźna (np. w przypadku aut AWD zmiana na RWD lub FWD poprzez wyjęcie wału napędowego) oraz niewymagająca cięć płyty podłogowej.

6.22.

Dozwolony montaż kubełkowych foteli przednich oraz sportowych pasów bezpieczeństwa.

6.23.

Dozwolona wymiana lub modyfikacja zderzaków przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.

6.24.

Sportowa kierownica jest dozwolona.

6.25.

Akumulator nie musi być w miejscu fabrycznym, ale nie może znajdować się w jednej przestrzeni z kierowcą.

6.26.

Zawieszenie może być zmienione, ale punkty mocowania muszą być fabryczne.

6.27.

Dozwolone usunięcie systemu klimatyzacji, koła zapasowego i lewarka.

6.28.

Nieseryjne mechanizmy różnicowe o zwiększonym tarciu wewnętrznym (szpery) są dozwolone.

6.29.

Pasy bezpieczeństwa muszą być sprawne.

6.30.

Pałąk (roll-bar) i inne usztywnienia konstrukcji są dozwolony pod warunkiem zachowania kompletnego wnętrza.

6.31.

Felgi nie mogą być mniejsze niż 13 cali, z wyjątkiem innych, zamontowanych seryjnie 

6.32.

Jednostkowe odstępstwa od normy poparte przeglądem technicznym oraz wpisem w dowodzie rejestracyjnym nie będą brane pod uwagę.

6.33.

Jeżeli jakaś modyfikacja nie jest opisana jako dozwolona, to znaczy, że jest zabroniona.

6.34.

Pojazd musi mieć ważny dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi i sprawną gaśnicę.

6.35. 

Zalecamy jazdę w kasku


7. Warunki techniczne, bezpieczeństwa i startów w samochodowych klasach DRAG:

Nadwozie i wyposażenie samochodu w klasach DRAG:

7.1

Budowa płyty podłogowej i działanie seryjnego nadwozia może podlegać zmianom.

Usunięte elementy płyty podłogowej mogą być zastąpione tytanem (minimum 1 mm), blachą metalową (np. aluminiową), płytą z włókna węglowego lub kevlaru (minimum 1,5 mm) oraz przymocowane trwale do pojazdu. Wymagana klatka bezpieczeństwa lub rollbar . Rama może podlegać modyfikacjom pod warunkiem zamontowania klatki bezpieczeństwa. Jeżeli wymianie podlega podłoga pod fotelem kierowcy to fotel musi być bezpiecznie przytwierdzony do sztywnej konstrukcji pojazdu lub klatki bezpieczeństwa.

7.2

Wymiana lub dodanie nieseryjnych elementów jest dozwolone na wykonane z włókna szklanego, włókna węglowego, kevlaru lub poliwęglanu.

Powyższe elementy powinny mieć grubość minimum 2mm. Elementy te muszą być szczelnie i trwale przytwierdzone do pojazdu przy pomocy metalowych zapinek lub skręcone. Możliwa jest wymiana lub odchudzenie drzwi przednich od strony kierowcy pod warunkiem zainstalowania klatki bezpieczeństwa lub rollbaru z zastrzałem w świetle drzwi. Drzwi kierowcy muszą się otwierać i zamykać. Wymiana lub odchudzenie drzwi od strony pasażera wymaga również zastosowania klatki lub rollbaru.

7.3

Jednoczęściowa przednia lub tylna część karoserii (maska lub bagażnik połączone z błotnikami i zderzakiem) są dozwolone.

7.4

Można całkowicie usunąć przednią lub tylną cześć karoserii podczas przejazdu, jeżeli nie sprowadzi to niebezpieczeństwa dla kierowcy lub osób trzecich.

7.5

Szyby nie muszą być szklane.

7.6

Szyby inne niż zamontowane seryjnie muszą być trwale i szczelnie przymocowane do samochodu.

7.7

Minimalna grubość szyb innych niż seryjne to 2 mm. Zabronione jest używanie taśm do ich mocowania.

7.8

Dokonywanie modyfikacji podłużnic, płyty podłogowej, nadwozia jest dozwolone pod warunkiem zamontowania metalowej klatki bezpieczeństwa. Nadwozie i płyta podłogowa muszą być trwale połączone.

7.9

Dopuszczalny jest całkowity brak jakichkolwiek świateł.

7.10

Fotel kierowcy jest wymagany. Nie jest wymagana deska rozdzielcza.

Możliwe jest dodanie elementów ułatwiających montaż wskaźników, zegarów lub przełączników w sposób niezagrażający bezpieczeństwu kierowcy.

Elementy wnętrza pojazdu muszą być pozbawione ostrych krawędzi zagrażających bezpieczeństwu kierowcy. 

7.11

Samochód musi być wyposażony w fotel i pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i dla pasażera jeśli go przewozi.

7.12

Dozwolone jest używanie urządzeń umożliwiających pomiar czasu lub telewizyjną rejestrację przejazdu podczas trwania imprezy. Wyniki tych pomiarów lub rejestracji nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania protestów.

7.13

W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla kierowcy.

7.14

Nieseryjny zbiornik paliwa może się znajdować w dowolnym miejscu, musi być na trwałe przytwierdzony, Zbiornik paliwa musi być wykonany z niepalnego materiału i odgrodzony od kierowcy np. obudowany.

Przewody paliwowe muszą być metalowe lub w metalowym oplocie.

7.15

Butla podtlenku azotu musi być na stałe przytwierdzona do podłoża podczas trwania imprezy.

7.16

Nie jest wymagany mechanizm opuszczający i podnoszący szyby.

7.17

Spadochrony wspomagające hamowanie są dozwolone.

7.18

Tylne kółka zamontowane w celu poprawy przyczepności są dozwolone.

7.19

Dozwolony jest start pojazdem, którego karoseria jest wykonana w całości z konstrukcji rurowej, a na nią może być nałożona makieta z karbonu, kevlaru, włókna szklanego lub podobnego laminatu (grubość min. 3 mm),

7.2

Klatka bezpieczeństwa i pałąk w klasach DRAG:

7.2.1

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poniżej 11 sekund muszą posiadać stalowy pałąk z zastrzałem zamontowany za kierowcą (roll-bar), przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum czterech punktach (minimum dwa punkty po lewej i prawej stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową) i chroniący przed wgnieceniem się dachu.

7.2.2

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poniżej 10,5 sekund muszą posiadać stalowy pałąk z zastrzałem zamontowany za kierowcą (roll-bar), przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum pięciu punktach (minimum dwa punkty po stronie pasażera i minimum trzy punkty po stronie kierowcy w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową) i chroniący przed

wgnieceniem się dachu.

7.2.3

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poniżej 10 sekund muszą posiadać stalową klatkę bezpieczeństwa, przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum sześciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową) i chroniący przed wgnieceniem się dachu.

7.2.4

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poniżej 9,5 sekund muszą posiadać stalową klatkę bezpieczeństwa, przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum sześciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową), wraz ze wzmocnieniem dachu i chroniący przed wgnieceniem się dachu.

7.2.5.

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poniżej 9 sekund muszą posiadać stalową klatkę bezpieczeństwa, przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum sześciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową), wraz ze wzmocnieniem dachu oraz pałąkiem bocznym po obu stronach i chroniący przed wgnieceniem się dachu.

7.2.6.

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poniżej 8,5 sekund muszą posiadać stalową klatkę bezpieczeństwa, przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum sześciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową), wraz ze wzmocnieniem dachu, pałąkiem bocznym po obu stronach oraz zastrzałem przekątnym i chroniący przed wgnieceniem się dachu.

7.2.7.

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poniżej 8 sekund muszą posiadać stalową klatkę bezpieczeństwa, przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum sześciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową), wraz ze wzmocnieniem dachu, pałąkiem bocznym po obu stronach oraz dwoma zastrzałami przekątnymi i chroniący przed wgnieceniem się dachu.

7.2.8.

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poniżej 7 sekund muszą posiadać stalową klatkę bezpieczeństwa, przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum sześciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową), wraz ze wzmocnieniem dachu, pałąkiem bocznym po obu stronach, dwoma zastrzałami przekątnymi oraz orurowaniem wokół kierowcy i chroniący przed wgnieceniem się dachu.

7.2.9.

Klatka bezpieczeństwa może być wykonana z innych materiałów, niż stal pod warunkiem okazania dokumentów potwierdzających homologację tej klatki, wystawionych przez FIA lub NHRA.

7.2.10

Kierowca samochodu musi być ubrany w kombinezon używany w sportach samochodowych (zwany dalej kombinezonem). Musi posiadać homologację FIA (Jeśli zbiornik paliwa jest przeniesiony z miejsca seryjnego. I w samochodach z czasem ET poniżej 10s

7.2.11

Wymagania te muszą być spełnione (w zawodach cyklicznych) w następnej imprezie bezpośrednio po osiągnięciu przez kierowcę danego wymagania.

7.3

Zawieszenie, hamulce i opony samochodu w klasach DRAG 

7.3.1

Nie muszą być zachowane seryjne punkty mocowania zawieszenia.

7.3.2

Nieseryjne amortyzatory, sprężyny, wahacze oraz rozpórki są dopuszczalne.

7.3.3

Wysokość bieżnika opony musi wynosić minimum 2 mm z wyjątkiem pkt. 7.3.4.

7.3.4

Opony bez bieżników typu (slick) mogą być używane w każdej klasie startowej.

7.3.5

Sprawny system hamulcowy na wszystkich kołach w przypadku braku hamulca na którejś z osi obowiązkowo spadochron hamujący, sprawny układ kierowniczy 

7.3.6

Zabronione jest używanie tzw. opon dojazdowych, motocyklowych i innych opon stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy lub widzów.

7.4

Silnik i skrzynia biegów samochodu w klasach DRAG

7.4.1

Wymiany silnika, zmiany sterowania elektroniką i inne podnoszące moc silnika są dozwolone.

7.4.2

W przypadku, gdy w samochodzie znajdują się elementy któregokolwiek z doładowań, to nie będą one liczone jako zastosowane, jeśli instalacja jako całość nie funkcjonuje. Kompresor lub turbosprężarka nie mogą mieć połączenia z układem dolotowym, systemy wtrysku podtlenku azotu muszą być pozbawione butli – zbiornika gazu. Organizator zastrzega sobie prawo do plombowania elementów nieczynnego doładowania. Kierowca jest zobowiązany zgłosić posiadanie tego typu nieczynnego doładowania przed wykonaniem pierwszego przejazdu na imprezie.

7.4.3

Mogą być przeprowadzane dowolne modyfikacje skrzyni biegów.

7.4.4

Zmiana umiejscowienia akumulatora i jego wielkości jest dozwolona. Akumulator przeniesiony do kabiny nie może się znajdować bliżej niż 50cm od fotela kierowcy, musi być trwale przytwierdzony do podłogi w tylnej części pojazdu, uziemiony i osłonięty.

7.4.5

Silnik wraz z osprzętem musi być oddzielony od kierowcy niepalną przegrodą o grubości minimum 2 mm lub przegrodą seryjną.

7.5 Układ wydechowy samochodu w klasach DRAG:

7.5.1

Wymagany jest układ wydechowy, którego koniec znajduje się w odległości nie mniejszej niż 50 cm od kierowcy.

7.5.2

Wyprowadzenie spalin z zaworów upustowych samochodów doładowanych nie stanowi końca układu wydechowego.

7.5.3

Wymagane jest zachowanie odległości z pkt 7.5.1.

7.5.4

Końcowy element układu wydechowego musi znajdować się w odległości do stu cm od obrysu samochodu.

7.6 Inne przepisy w klasach DRAG

7.6.1

Każdy kierowca w klasie DRAG ma obowiązek jazdy w kasku.

Obowiązuje zakaz startu z pasażerem (poza jazdami pokazowymi za zgodą organizatora).

7.6.2

Można używać nitrometanu, lub izopropanolu. Użycie tych substancji musi być zgłoszone organizatorowi na piśmie przed rozpoczęciem imprezy. Nie zgłoszenie w/w substancji może spowodować wykluczenie kierowcy z imprezy i nałożenie innych kar regulaminowych. Bez

zgłoszenia można używać benzyny, oleju napędowego lub opałowego, LPG, CNG, prądu, wodoru, metanolu i etanolu.


8 Warunki techniczne, bezpieczeństwa i inne w klasach MOTOCYKLOWYCH:

8.1

Każdy kierowca musi posiadać zapięty kask integralny lub szczękowy. Dopuszczony start wyłącznie w stroju motocyklowym skórzanym – jeśli dwuczęściowy, to spinany i zapięty. Obowiązkowe jest posiadanie rękawic skórzanych motocyklowych oraz butów motocyklowych osłaniających kostki.

Podczas badania technicznego obowiązkowe jest okazanie stroju.

8.2

Zabroniony jest start z pasażerem.

8.3

Motocykl musi posiadać ramę, hamulce oraz seryjny sposób przeniesienia napędu.

8.4

Motocykl startujący w dowolnej klasie Street musi być wyposażony w opony z homologacją drogową. Nie dopuszcza się opon z przeznaczeniem dragowym takich jak Shinko Hook Up, Dunlop Dragmax, oraz opon typu Slick (Torowych) - jeśli masz wątpliwości czy Twoja opona nadaje się do startu w klasie moto street, to prosimy o kontakt telefoniczny lub przez fanpage, napisz markę, model i załącz zdjęcie zdjęcie odpowiemy czy na tej oponie można startować w wybranej klasie.

8.5

Dopuszcza się obniżenie przedniego zawieszenia na półkach o maksymalnie 40 milimetrów.

Dopuszcza się obniżenie tylnego zawieszenia poprzez śrubę rzymską lub/oraz kości wahacza.

W klasach street nie dozwolone jest używanie pasów, bądź innych połączeń ograniczających skok przedniego bądź tylnego zawieszenia motocykla. Zakres pracy przedniego zawieszenia mierzony w pozycji pionowej motocykla bez kierowcy nie może być mniejszy niż 90mm (długość rury nośnej zawieszenia mierzenia od uszczelniacza do jej podstawy).

8.6

Nie można stosować dodatkowych tylnych kółek z wyjątkiem klas Moto DRAG

8.7

Wymagane są sprawne hamulce na obu kołach:

hamulec przedni–dwie tarcze (za wyjątkiem motocykli seryjnie posiadających jedną tarczę),

hamulec tylny –minimum jedna tarcza lub bęben.

8.8

Przedłużenie wahacza, airshifter oraz dodanie doładowania jest dopuszczalne tylko w klasie MOTO

DRAG.

8.9

W klasach Street motocykl musi być wyposażony w komplet fabrycznych owiewek; lusterka (dopuszcza się start ze złożonymi lusterkami); seryjny, niezmodyfikowany zbiornik paliwa oraz pełne oświetlenie.

8.10

W klasach Street motocykl musi mieć ważny przegląd techniczny wbity w dowodzie rejestracyjnym oraz ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty mogą być wyrywkowo sprawdzane podczas badania technicznego.

8.11

Sprawy nieuregulowane wykraczające poza wytyczone normy i schematy rozstrzyga na miejscu komisja techniczna.


9. Przebieg zawodów

9.1

Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrótszym czasie odległości 1/4 mili tj. 402,336m wyznaczonej pomiędzy linią „Start” i linią „Meta” przez minimum jeden z pary startujących pojazdów.

9.2

Podczas pokonywania tego dystansu nie obowiązują żadne ograniczenia prędkości 

9.3

Zawodnicy parkują pojazdy tylko na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu.

9.4

Na parkingu prowadzone są badania kontrolne oraz przydzielane numery startowe.

Zawodnik ma obowiązek umieszczenia na bocznych szybach pojazdu kartki z numerem startowym (dostarczone przez organizatora).

9.5

Kierowca podczas jazdy musi posiadać zapięty kask.

Pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte w każdej klasie startowej.

9.6

Wszystkie szyby podczas jazdy muszą być zasunięte a anteny CB zdemontowane.

9.7

Kierowca może prowadzić jeden pojazd w danej klasie.

9.8

Pojazd może startować w więcej niż jednej klasie, pod warunkiem spełnienia regulaminu danych klas.

Zawodnik zobowiązany jest do opłaty dwóch lub więcej numerów startowych.

9.9

Sygnał do startu dla obydwu pojazdów dają zmieniające się automatycznie światła.

Start kierowców następuje w momencie zapalenia się światła zielonego.

9.10

Zawody przeprowadzone są następująco:

– eliminacje, półfinały i finały. Ilość przejazdów w eliminacjach określa (i informuje o tym zawodników) organizator bezpośrednio przed zawodami – minimalna ilość przejazdów kwalifikacyjnych to 2 (z uwzględnieniem punkt 2.3)

9.11

Do półfinałów kwalifikuje się 4 najszybszych kierowców w danej klasie

–decyduje czas ET (czas przejazdu).

9.12

Pary półfinałowe tworzą zawodnicy wg kryteriów:

– pierwsza para zawodnicy którzy uzyskali 1 i 4 czas w eliminacjach ,

- druga para to zawodnicy którzy uzyskali 2 i 3 czas w eliminacjach.

W półfinałach jest tylko jeden przejazd i o zwycięstwie i awansie do finału decyduje czas ET+RT.

Zwycięzcy półfinałów kwalifikują się do finału, a przegrani walczą o 3 miejsce.

Wyścig o 3 miejsce odbywa się przed wyścigiem finałowym.

9.13

Kierowcy na starcie są ustawiani automatycznie przez system pomiarowy lub przez obsługę zawodów.

Zawodnik startuje po zapaleniu zielonego światła. Start zanim zapali się zielone światło jest traktowany jako „falstart” i ten przejazd nie jest zaliczony („falstart” nie upoważnia do powtórzenia biegu).

9.14

W półfinale i finale każdy „falstart” powoduje przegraną kierowcy w tym biegu za wyjątkiem sytuacji gdy w którymkolwiek z tych przejazdów falstartu dokonają obaj kierowcy. W takim przypadku przejazd będzie powtórzony.

9.15

Wyniki uzyskane przez kierowców są mierzone za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych i na bieżąco wyświetlane na tablicy wyników. W razie awarii jednego z torów impreza może być przeprowadzona na drugim sprawnym torze. W razie całkowitej awarii sprzętu pomiarowego organizator może podjąć decyzję o innym sposobie określenia zwycięzcy w danym przejeździe.

9.16

W finałach kierowca ma 3 minuty na stawienie się na linii startu od momentu wywołania, po tym czasie ogłasza się jego przegraną a zwycięzcą (bez konieczności wykonania przejazdu) zostaje kierowca gotowy do startu.

W przypadku awarii dwóch pojazdów z pary , które uniemożliwiają dojechanie na pole startowe, o miejscu decyduje lepszy czas ET uzyskany w eliminacjach.

9.17 .

Klasę stanowią minimum 3 pojazdy. Jeżeli na liście startowej lub liście zgłoszeń znajduje się mniej niż 3 pojazdy w klasie to organizator imprezy może połączyć klasy na podstawie ogłoszonego komunikatu.

Organizator może również w dowolnym momencie wydzielić nową klasę, jeżeli wpłynie to na wzrost rywalizacji lub jakość zawodów.

9.18 

Kierowca ma obowiązek osobistego zgłoszenia się po odbiór nagród –nieodebranie nagrody w dniu zawodów jest traktowane jako rezygnacja zawodnika z tej nagrody.

9.19

Schładzanie intercoolera (chłodnicy powietrza) jest zabronione na polu startowym, jeżeli powoduje zamoczenie lub zanieczyszczenie tego pola.

9.20

Zabrania się wykonywania jakichkolwiek modyfikacji pojazdów w trakcie trwania zawodów (dopuszczone są wyłącznie naprawy uszkodzonych elementów pojazdu). Wyjątek stanowi tu poprawianie mapy w komputerze sterującym.

9.21

Zabronione jest przekraczanie linii pomiędzy torami (ze względu na kabel pomiarowy oraz bezpieczeństwo startujących). Zakazana jest jazda w poprzek toru lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.

9.22

Powrót odbywa się wyłącznie torem wyznaczonym przez Organizatora z prędkością maksymalną 50 km/h.

9.23

Rozgrzewanie opon jest możliwe na rolkach na parkingu oraz w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

9.24

Zawodnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Dopuszczalna zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,0mg/L.

Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia trzeźwości kierowcy (alko tester lub tester śliny pod kątem narkotyków), wykluczenia zawodnika i nałożenia na niego kary finansowej w wysokości 500 zł w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości. Odmowa poddania się badaniu skutkuje niedopuszczeniem do startu w zawodach.

9.25

Zawodnik ma obowiązek stawienia się na odprawie zawodników, która odbywa się w dniu zawodów pod karą ograniczenia liczby przejazdów eliminacyjnych.

9.26

Bezpośrednio przed startem (w strefie startowej) może przebywać wyłącznie zawodnik w obecności ekipy technicznej, która po przygotowaniu auta musi oddalić się z pola startowego. Czyszczenie opon musi odbyć się przed prestage.

9.27

Jeżeli Organizator stwierdzi w startującym samochodzie jakiekolwiek przecieki płynów eksploatacyjnych (paliwo, olej, płyn hamulcowy itp.) to samochód ten nie będzie dopuszczony do startu.

9.28

Jeżeli w czasie trwania zawodów pojawią się opady deszczu to zawody mogą zostać natychmiast przerwane. Organizator określi czas trwania przerwy w rozgrywaniu zawodów i powiadomi o tym zawodników. Jeżeli z uwagi na mokry tor zawody nie będą mogły być kontynuowane to do klasyfikacji będą zaliczane czasy (i miejsca) uzyskane do momentu przerwania zawodów.


10.Kary

10.1

W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu, niebezpieczne zachowanie, łamanie zasad obowiązujących na imprezie, działania wbrew poleceniom organizatora będą nakładane przez Organizatora następujące kary regulaminowe:

10.2

Upomnienie

10.3

Kara finansowa

- osoba, która przejechała między pasami startowymi karana jest opłatą w wysokości 100 zł

- jeżeli działanie to spowodowało uszkodzenie kabla aparatury do pomiaru czasu organizator nakłada

karę 1000 zł.

10.4

Niedopuszczenie do startu.

10.5

Wykluczenie z imprezy.

10.6

Usunięcie z terenu imprezy, w tym za niesportowe lub niebezpieczne zachowanie oraz za zakłócanie przebiegu imprezy.

10.7

Wykluczenie z imprezy wraz z odebraniem punktów i zdobytych nagród.

10.8

Nie zapłacenie kary w ciągu 15 minut od jej nałożenia powoduje niedopuszczenie do dalszej części zawodów i będzie egzekwowane na drodze prawnej.

10.9

Kary nie zwalniają z obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody.

Amazing Events może skorzystać z zapisów zawartych w przepisach prawa cywilnego lub karnego.


11.Protesty i informacje.

11.1

Kierowca ma prawo do oprotestowania wyniku osiągniętego przez innego kierowcę w tej samej klasie, jeżeli uważa, że został on osiągnięty niezgodnie z regulaminem.

11.2

Protest powinien być skierowany do Organizatora i złożony na piśmie wraz z kaucją 500zł najpóźniej wciągu 10 minut od momentu ogłoszenia wyników. Protest można też złożyć w trakcie trwania przejazdów danej klasy lub przed rozpoczęciem przejazdów.

11.3

Kaucja podlega zwrotowi jeżeli protest był uzasadniony. Gdy złożony protest jest pozbawiony podstaw to orzeczony jest przepadek kaucji na rzecz Organizatora.

11.4

W innych ewentualnych sporach dotyczących pojazdów decyduje przedstawiciel Organizatora, jego decyzje są ostateczne.

11.5

Informacje dla zawodników i widzów są dostępne wyłącznie w biurze zawodów. Tam powinny być kierowane ewentualne pisemne uwagi dotyczące imprezy.

11.6

Zwycięzcy, a także zawodnicy z I II i III miejsc poszczególnych klas otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.


12.Przepisy końcowe

12.1

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników (widzów, kierowców, obsługi) w stosunku do osób i ich mienia podczas trwania imprezy. Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody na mieniu własnym lub

wynajmowanym od osoby, która jej dokonała.

12.2

Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator.

12.3

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przejazdów pokazowych, które nie będą wliczane do punktacji.

12.4

Szczegółowy harmonogram minutowy imprezy zostaje ogłoszony na stronach Internetowych

Organizatorów, na Facebooku, nie później jak na 3 dni przed planowanym terminem zawodów.

12.5

Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom właściwych regulaminów znajdujących się na stronie internetowej Organizatora, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez Organizatora, służby porządkowe, ochronę oraz osoby upoważnione przez Organizatora. Kierowca jest zobowiązany do nie spożywania alkoholu i innych zakazanych

przez prawo środków przed i w trakcie trwania imprezy.

12.6

Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia prędkości do 30 km/h na terenie imprezy (z wyjątkiem startu w imprezie). Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników (widzów, obsługi i zawodników).

12.7

Widzowie są zobowiązani do pozostawienia samochodów i motocykli na parkingu i poruszaniu się pieszo w miejscach przeznaczonych dla publiczności. Nie wolno im wchodzić ani też wjeżdżać na trasę przeznaczoną dla startujących kierowców.

12.8

Kierowcy poruszający się pojazdami poza prostą startową są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

12.9

Kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub życia. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez kierowców wobec osób jak również nie bierze na siebie odpowiedzialności za konsekwencje wypadków dla samych kierowców lub mienia.


13. Punktacja cyklu King of Poland

13.1

Kierowcy, którzy zajęli w klasie miejsca I - X otrzymują następującą ilość punktów:

13.2

I miejsce: 18 punktów, II miejsce: 13 punktów, III miejsce: 10 punktów,

IV miejsce: 8 punktów, V miejsce: 7 punktów, VI miejsce: 6 punkty,

VII miejsce: 5 punkty, VIII miejsce: 4 punkty, IX miejsce: 3 punkty, X miejsce: 2 punkty.

13.3

Zdobywcy miejsc I - III otrzymują puchary.

13.4

Punkty za miejsca I - IV są przydzielane na podstawie wyników z finałów, natomiast punkty za miejsca V - X na podstawie czasów ET uzyskanych w eliminacjach. Każdy obecny zawodnik otrzyma dodatkowo minimum 10 punktów do klasyfikacji generalnej jeśli zawody się nie odbędą.

13.5

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora np pogodowych lub awarii technicznej ulega sprzęt pomiarowy w wyniku czego półfinały i finały nie mogłyby się odbyć, to o klasyfikacji końcowej decydują czasy ET osiągnięte w eliminacjach.

13.6

Zawodnik który osiągnie najlepszy czas ET w swojej klasie otrzymuje dodatkowo 1 punkt w danej rundzie.


14 .Klasyfikacja końcowa

14.1

Kierowca jest klasyfikowany w punktacji King of Poland, jeżeli ukończył przynajmniej 3 rundy.

W wyjątkowych sytuacjach wystarczą tylko 2 rundy, ale zawodnik taki nie może być wyżej sklasyfikowany od zawodnika, który był na 3 rundach nawet gdy ma więcej punktów.

14.2

Do klasyfikacji w cyklu KoP brane będą pod uwagę wszystkie rundy.

14.3

Kierowca zdobywa punkty, jeżeli wykona przynajmniej jeden prawidłowy przejazd i znajdzie się na miejscu od I do X. Falstarty oraz wykluczenia nie są zaliczane jako prawidłowe przejazdy.

14.4

Zwycięzca klasyfikacji końcowej KoP w klasie startowej zostanie kierowca, który uzyska największą ilość punktów.

14.5

W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu będzie decydować w pierwszej kolejności większa ilość rund, następnie pierwszych miejsc. Jeżeli w ten sposób nie uda się wyłonić zwycięzcy, pod uwagę będzie brana ilość drugich miejsc na poszczególnych imprezach, a następnie trzecich. W przypadku dalszej równości tytuł zdobędzie kierowca, który uzyskał lepszy czas ET+RT w całym cyklu KoP.

14.6

Zwycięzcy, a także zawodnicy z II i III miejsc poszczególnych klas całego cyklu King of Poland otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe jeżeli takowe przekazali sponsorzy.


15. Rodo i Covid

15.1 Każdy uczestnik wchodząc na teren imprezy tym samym poświadcza, że:

15.1.1 w okresie ostatnich 10 dni nie miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.

15.1.2 Jego dziecko/podopieczny lub ktoś z domowników nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną/izolacją).

15.1.3 Obecnie nie występują u niego lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe).

15.1.4 Obecnie lub w okresie ostatnich 10 dni nie występują/występowały ww. objawy u któregoś z domowników.

15.2 Każdy uczestnik wchodząc na teren imprezy tym samym poświadcza, że akceptuje poniższy zapis:

1. Na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest firma Amazing Events Sp. z o.o.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych w zakresie imprez sportowych organizowanych przez firmę Amazing Events Sp. z o.o.

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust.1.1 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

6. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w artykule 23. Ust.1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

7. Każdy uczestnik wchodząc na teren imprezy, kupując bilety lub rejestrując na zawody automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) przy upublicznieniu listy startowej, wyników oraz zdjęć z eventu.


16.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie podczas trwania sezonu.

Zmiany muszą być podane do wiadomości zawodników nie później niż 2 dni przed planowanym wydarzeniem.


Regulamin Time AttackTUTAJ >>> ://www.amazing-events.eu/static/pdf/regulamin_GPTA.pdfOPINIE UCZESTNIKÓW - zobacz wszystkie