01.06 - 06.10

CENA OD:

.

.

.

01.06 - 01.06

CENA OD:

.

.

.

21.07 - 21.07

CENA OD:

.

.

.

12.05 - 08.09

CENA OD:

.

11.09 - 22.09

CENA OD:

.

REGULAMINY

Regulaminem imprez organizowanych przez Amazing Events - TUTAJ >>>

 

 Regulamin zawodw na 1/4 mili "King of Poland ?? Drag Race Cup"

1. Postanowienia oglne:

1.1

Regulamin ten jest dokumentem okre?laj?cym zasady imprezy organizowanej przez Amazing Events Sp. z o.o. Regulamin dotyczy widzw oraz kierowcw.

1.2

Nadzr nad przebiegiem zawodw pe?ni Organizator (Amazing Events)

1.3

Podczas zawodw nie obowi?zuj? przepisy ustawy ??Prawo o ruchu drogowym?.

1.4

Wszystkich uczestnikw obowi?zuje bezwzgl?dne przestrzeganie przepisw ppo?., porz?dkowych, bezpiecze?stwa i niniejszego Regulaminu. Ka?dy z uczestnikw wje?d?aj?c na teren imprezy akceptuje regulamin.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za wszelkie urazy, ktrych uczestnicy mogli dozna? podczas trwania zawodw.

Uczestnik zrzeka si? wszelkich praw do wszcz?cia krokw s?dowych lub w wyst?powania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom w?adzy, w?a?cicielom i zarz?dcom terenw, a tak?e wszelkim i wszystkim osobom powi?zanych z organizacj? zawodw.

1.5

Ka?da osoba ktra zakupi?a bilet/opask? (musi ten bilet/opask? posiada? przez ca?y czas trwania imprezy) i przebywa na zawodach, potwierdza znajomo?? regulaminu i si? do niego bezwzgl?dnie stosuje.

Niestosowanie si? do regulaminu skutkowa? b?dzie wydaleniem z terenu imprezy bez prawa zwrotu

poniesionych kosztw.

W przypadku zdarze? zagra?aj?cych zdrowiu i ?yciu uczestnikw i osb postronnych organizator

zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.

1.6

Widzowie i kierowcy parkuj? samochody tylko na oznaczonych parkingach.

Ka?dy z uczestnikw zobowi?zany jest do zachowania czysto?ci w miejscu pobytu.

Zabrania si? pod rygorem usuni?cia z imprezy naruszania nietykalno?ci fizycznej innych uczestnikw imprezy jak i osb postronnych, dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego jak rwnie? ?rodowiska naturalnego w miejscu trwania zawodw.

1.7

Zabrania si? : zastawiania drg ewakuacyjnych i dojazdowych, poruszania si? po miejscach do tego nieprzeznaczonych, a szczeglnie po wydzielonym torze do wy?cigw (gdy zawodnik nie odbywa w tym momencie prby sportowej) niszczenia wyposa?enia lotniska/toru, sprz?tu, reklam, nawierzchni, wnoszenia broni, wyrobw pirotechnicznych, jakichkolwiek materia?w wybuchowych, napojw

alkoholowych, wszelkich ?rodkw odurzaj?cych itp..

Niestosowanie si? do tych zakazw mo?e spowodowa? usuni?cie takiego uczestnika z terenu zawodw bez zwrotu op?at za bilet lub start.

1.8

Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za przedmioty pozostawione na terenie gdzie odbywaj? si? zawody, wszyscy uczestnicy uczestnicz? w zawodach dobrowolnie i na w?asn? odpowiedzialno??.

1.9

Ka?dy uczestnik zawodnik odpowiada karnie lub cywilnie za ewentualne szkody wyrz?dzone innym

uczestnikom (organizator, kierowca, widz).

1.10

Na ca?ym terenie imprezy obowi?zuje ograniczenie pr?dko?ci do 30 km/h (poza torem do wy?cigw).

Nakazuje si? zachowanie szczeglnej ostro?no?ci oraz bezwzgl?dny zakaz niebezpiecznych manewrw (tzw. palenie gumy, jazda po?lizgami itp.).

1.11

Zakazuje si? prowadzenia na terenie imprezy bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek dzia?alno?ci handlowej, reklamowej lub innej zarobkowej.

1.12

Osoby ma?oletnie uczestnicz? w imprezie na wy??czn? odpowiedzialno?? osb, ktre sprawuj? nad nimi piecz?.

1.13

Organizator zastrzega sobie prawo do odwo?ania lub skrcenia zawodw bez wcze?niejszego uprzedzenia, wszelkie op?aty (wst?p, wpisowe) nie podlegaj? zwrotowi.

1.14

Organizator zastrzega sobie prawo do :

- zmiany w harmonogramie przebiegu imprezy

- odmowy wst?pu osobom b?d?cym pod wp?ywem alkoholu lub innych ?rodkw odurzaj?cych

- osobom wnosz?cym przedmioty ktre mog? by? niebezpieczne dla innych uczestnikw

1.15

Ewentualne zmiany w harmonogramie zawodw mo?e wprowadzi? tylko Organizator.

1.16

Miejscem rozgrywania zawodw jest lotnisko, tor lub inne do tego przygotowane miejsce.

1.17

Uczestnik wydarzenia bior?c w nim udzia? automatycznie wyra?a zgod? na przetwarzanie wizerunku.

2.

Zawody odbywaj? si? w terminie ustalonym przez organizatora i s? publikowane na ?amach strony www.amazingevents.pl oraz fanpage.

2.2

Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? przesuni?cia daty i miejsca, oraz ograniczenie ilo?ci klas w trakcie trwania zawodw.

2.3

Ka?da z imprez Amazing Events mo?e zosta? skrcona lub odwo?ana w trakcie jej trwania z powodu dzia?ania si?y wy?szej (np. opadw deszczu, awarii sprz?tu technicznego lub innych zdarze? uniemo?liwiaj?cych jej przeprowadzenie) bez zwrotu kosztw poniesionych przez widzw i zawodnikw.

W takiej sytuacji zawodnicy ktrzy stawili si? na rundzie b?d? mieli przyznane punkty do klasyfikacji.

2.4

Do klasyfikacji generalnej b?d? brane pod uwag? wszystkie rozegrane rundy King of Poland.

2.5

Organizator mo?e zorganizowa? rund? dodatkow?, ktrej zasady mog? si? r?ni? od tego regulaminu.


3. Trasa i op?aty startowe

3.1

Zawody zostan? rozegrane na dystansie 1/4 mili tj. 402,336 m.

3.2

Op?ata dla zawodnika za start w rundzie wynosi 250PLN i jest publikowana na stronie www.amazingevents.pl . Op?ata w dniu zawodw wynosi 500PLN je?eli pojazd i zawodnik nie byli zarejestrowani na dan? rund? w systemie rejestracji on-line.


4. Uczestnicy i pojazdy:

4.1

Do udzia?u w zawodach dopuszczonych b?dzie do 80 samochodw oraz do 40 motocykli wg kolejno?ci zg?osze? i dokonanych wp?at.

4.2

Do udzia?u w zawodach b?d? dopuszczeni kierowcy, ktrzy wype?ni? zg?oszenie, dokonaj? wp?aty wpisowego, posiadaj? wa?ne prawo jazdy odpowiedniej kategorii lub licencje sportow?.

4.3

Pojazd, ktrym startuj? zawodnicy, musi przej?? pozytywnie badanie techniczne zgodno?ci auta z regulaminem zawodw.

Badanie przeprowadzone b?dzie bezpo?rednio przed ka?dymi zawodami w wyznaczonym miejscu ich rozgrywania, przez uprawnione osoby wyznaczone przez Organizatora.

4.4

Ka?dy kierowca po przeprowadzonym badaniu technicznym ma obowi?zek stawienia si? w biurze zawodw w celu potwierdzenia b?d? te? zmiany danych i/lub klasy. W nast?pstwie zostan? wydane numery startowe.

4.5

Poprzez fakt uczestnictwa w zawodach lub przez wykupienie biletu wst?pu uczestnicy potwierdzaj? znajomo?? i podporz?dkowanie si? Regulaminowi, rezygnuj?c z dochodzenia jakichkolwiek roszcze? od organizatora na drodze s?dowej.

4.6

Wp?ata wpisowego dla kierowcw musi nast?pi? przelewem nie p?niej ni? na 3 dni przed ka?dymi zawodami (ostatecznym dokumentem jest wydruk kontrolny z konta Organizatora).

Kierowcy zgadzaj? si? na publikacj? swoich danych osobowych w wynikach zawodw oraz na przetwarzanie tych danych na potrzeby Organizatora.

4.7

Organizator mo?e przyzna? na ka?de zawody ??Dzikie karty?, ktre umo?liwi? wpisanie na list? startow? w dniu zawodw kierowcw, ktrzy nie wype?nili wcze?niej formularza zg?oszeniowego.

4.8

Pojazd (samochd lub motocykl), ktrego konstrukcja wskazuje, ?e mo?e zagra?a? bezpiecze?stwu uczestnikw lub kierowcy mo?e by? nie dopuszczony do startu w ka?dym momencie trwania zawodw.


5. Podzia? na klasy:

Samochody:

STREET:

FWD TURBO

?? pojazdy z nap?dem na o? przedni? | z do?adowaniem

RWD TURBO

?? pojazdy z nap?dem no o? tyln? | z do?adowaniem

AWD TURBO

- pojazdy z nap?dem no dwie osie | z do?adowaniem

FWD N/A

?? pojazdy z nap?dem na o? przedni? | bez do?adowania

RWD/AWD N/A

?? pojazdy z nap?dem na o? tyln? lub obie osie | bez do?adowania

(Ka?dy rodzaj paliwa, dost?pny na stacji paliw w UE)

Samochody z silnikami wysokopr??nymi ( diesel ) je?d?? TYLKO w klasie DIESEL dost?pnej w DRAG'u

DIESEL (FWD i RWD/AWD)

DRAG:

FWD (NA)

??pojazdy z nap?dem na o? przedni? bez do?adowania

FWD TURBO

?? pojazdy z nap?dem na o? przedni? z do?adowaniem

RWD TURBO

?? pojazdy z nap?dem na o? tyln? z do?adowaniem

AWD TURBO

?? pojazdy z nap?dem na obie osie z do?adowaniem

RWD/AWD (NA)

-pojazdy z nap?dem na o? tyln? i na obie osie bez do?adowania

DIESEL 

-Pojazdy z silnikiem wysokopr??nym (diesel) 

Motocykle:

STREET

-motocykle o pojemno?ci silnika do 675ccm bez do?adowania

STREET PLUS

-motocykle o pojemno?ci silnika od 676ccm do 950ccm bez do?adowania oraz V2 powy?ej 1000ccm.

STREET PROFI

-motocykle o pojemno?ci silnika od 951ccm do 1050ccm bez do?adowania

STREET MAX

-motocykle o pojemno?ci silnika czterocylindrowego powy?ej 1051ccm bez do?adowania

DRAG

-motocykle do?adowane i/lub z d?ugim wahaczem.


KING OF THE KINGS (je?eli czas pozwoli)

?? pojedynek mistrzw z ka?dej klasy systemem pucharowym,

Losowanie par klas b?dzie si? odbywa?o zawsze po eliminacjach na ka?dej rundzie


5.1

Aby klasa zosta?a utworzona, musi by? zarejestrowanych min 3 zawodnikw z danej klasy do wtorku poprzedzaj?cego zawody do godziny 13:00. Chyba, ?e organizator postanowi inaczej.


6. Warunki techniczne, bezpiecze?stwa i startw w samochodowych klasach Street

6.1.

Spe?nienie poni?szych punktw upowa?nia do startu w klasach STREET.

6.2.

Wn?trze, nadwozie, p?yta pod?ogowa i szyby musz? by? seryjne ( zakaz przerabiania szyberdachu ).

6.3.

Ilo?? miejsc w samochodzie musi by? zgodna z fabryczn? specyfikacj?.

6.4.

Wszystkie elementy wn?trza musz? by? na swoim miejscu ( ??cznie z tyln? p?k? je?li auto seryjnie zosta?o w ni? wyposa?one ).

6.5.

Silnik nie musi by? tego samego producenta co samochd.

6.6.

Zakazane jest przerabianie komory silnikowej, poza dodaniem uchwytw mocuj?cych silnik.

6.7.

Dozwolony jest monta? co najmniej jednego do?adowania (turbo, kompresor, podtlenek azotu).

6.8.

Wymiana elektroniki i mechaniki silnika jest dozwolona.

6.9.

Przerabianie pod?u?nic jest zabronione.

6.10.

Uk?ad wydechowy lub dolotowy mo?e by? zmieniony.

6.11.

Zbiornik paliwa, ktry musi by? seryjny i uk?ad paliwowy musz? si? znajdowa? w oryginalnym miejscu, dozwolona zmiana pompy paliwowej. Atestowana butla LPG musi by? seryjna.

6.12.

Przednia i tylna klapa bez szyb mog? by? z karbonu/kevlaru lub innego laminatu (grubo?? min 2 mm) i zamontowane na seryjnych uchwytach.

6.13.

Drzwi boczne musz? by? seryjne.

6.14.

Wszystkie elementy zewn?trzne pojazdu musz? by? zamontowane na swoim miejscu.

6.15.

Mo?na stosowa? dowolny typ skrzy? biegw. Przy tego typu modyfikacjach zabronione jest ci?cie p?yty pod?ogowej oraz pod?u?nic.

6.16.

Sprz?g?o mo?e by? wymienione lub zmodyfikowane.

6.17.

Wszystkie ?wiat?a, sygna? d?wi?kowy i wycieraczki musz? dzia?a?.

6.18.

System hamulcowy, kierowniczy i ch?odzenia silnika musz? by? sprawne.

6.19.

Hamulce mog? by? wzmocnione.

6.20.

Opony musz? mie? znaczek D.O.T. lub E, poprzecznie lub sko?nie nacinane. Indywidualne przypadki nie b?d? brane pod uwag?.

6.21.

Rodzaj nap?du nie musi by? seryjny, jednak zmiana nap?du musi by? mechaniczna i wyra?na (np. w przypadku aut AWD zmiana na RWD lub FWD poprzez wyj?cie wa?u nap?dowego) oraz niewymagaj?ca ci?? p?yty pod?ogowej.

6.22.

Dozwolony monta? kube?kowych foteli przednich oraz sportowych pasw bezpiecze?stwa.

6.23.

Dozwolona wymiana lub modyfikacja zderzakw przy zachowaniu warunkw bezpiecze?stwa.

6.24.

Sportowa kierownica jest dozwolona.

6.25.

Akumulator nie musi by? w miejscu fabrycznym, ale nie mo?e znajdowa? si? w jednej przestrzeni z kierowc?.

6.26.

Zawieszenie mo?e by? zmienione, ale punkty mocowania musz? by? fabryczne.

6.27.

Dozwolone usuni?cie systemu klimatyzacji, ko?a zapasowego i lewarka.

6.28.

Nieseryjne mechanizmy r?nicowe o zwi?kszonym tarciu wewn?trznym (szpery) s? dozwolone.

6.29.

Pasy bezpiecze?stwa musz? by? sprawne.

6.30.

Pa??k (roll-bar) i inne usztywnienia konstrukcji s? dozwolony pod warunkiem zachowania kompletnego wn?trza.

6.31.

Felgi nie mog? by? mniejsze ni? 13 cali, z wyj?tkiem innych, zamontowanych seryjnie 

6.32.

Jednostkowe odst?pstwa od normy poparte przegl?dem technicznym oraz wpisem w dowodzie rejestracyjnym nie b?d? brane pod uwag?.

6.33.

Je?eli jaka? modyfikacja nie jest opisana jako dozwolona, to znaczy, ?e jest zabroniona.

6.34.

Pojazd musi mie? wa?ny dowd rejestracyjny z wa?nymi badaniami technicznymi i sprawn? ga?nic?.

6.35. 

Zalecamy jazd? w kasku


7. Warunki techniczne, bezpiecze?stwa i startw w samochodowych klasach DRAG:

Nadwozie i wyposa?enie samochodu w klasach DRAG:

7.1

Budowa p?yty pod?ogowej i dzia?anie seryjnego nadwozia mo?e podlega? zmianom.

Usuni?te elementy p?yty pod?ogowej mog? by? zast?pione tytanem (minimum 1 mm), blach? metalow? (np. aluminiow?), p?yt? z w?kna w?glowego lub kevlaru (minimum 1,5 mm) oraz przymocowane trwale do pojazdu. Wymagana klatka bezpiecze?stwa lub rollbar . Rama mo?e podlega? modyfikacjom pod warunkiem zamontowania klatki bezpiecze?stwa. Je?eli wymianie podlega pod?oga pod fotelem kierowcy to fotel musi by? bezpiecznie przytwierdzony do sztywnej konstrukcji pojazdu lub klatki bezpiecze?stwa.

7.2

Wymiana lub dodanie nieseryjnych elementw jest dozwolone na wykonane z w?kna szklanego, w?kna w?glowego, kevlaru lub poliw?glanu.

Powy?sze elementy powinny mie? grubo?? minimum 2mm. Elementy te musz? by? szczelnie i trwale przytwierdzone do pojazdu przy pomocy metalowych zapinek lub skr?cone. Mo?liwa jest wymiana lub odchudzenie drzwi przednich od strony kierowcy pod warunkiem zainstalowania klatki bezpiecze?stwa lub rollbaru z zastrza?em w ?wietle drzwi. Drzwi kierowcy musz? si? otwiera? i zamyka?. Wymiana lub odchudzenie drzwi od strony pasa?era wymaga rwnie? zastosowania klatki lub rollbaru.

7.3

Jednocz??ciowa przednia lub tylna cz??? karoserii (maska lub baga?nik po??czone z b?otnikami i zderzakiem) s? dozwolone.

7.4

Mo?na ca?kowicie usun?? przedni? lub tyln? cze?? karoserii podczas przejazdu, je?eli nie sprowadzi to niebezpiecze?stwa dla kierowcy lub osb trzecich.

7.5

Szyby nie musz? by? szklane.

7.6

Szyby inne ni? zamontowane seryjnie musz? by? trwale i szczelnie przymocowane do samochodu.

7.7

Minimalna grubo?? szyb innych ni? seryjne to 2 mm. Zabronione jest u?ywanie ta?m do ich mocowania.

7.8

Dokonywanie modyfikacji pod?u?nic, p?yty pod?ogowej, nadwozia jest dozwolone pod warunkiem zamontowania metalowej klatki bezpiecze?stwa. Nadwozie i p?yta pod?ogowa musz? by? trwale po??czone.

7.9

Dopuszczalny jest ca?kowity brak jakichkolwiek ?wiate?.

7.10

Fotel kierowcy jest wymagany. Nie jest wymagana deska rozdzielcza.

Mo?liwe jest dodanie elementw u?atwiaj?cych monta? wska?nikw, zegarw lub prze??cznikw w sposb niezagra?aj?cy bezpiecze?stwu kierowcy.

Elementy wn?trza pojazdu musz? by? pozbawione ostrych kraw?dzi zagra?aj?cych bezpiecze?stwu kierowcy. 

7.11

Samochd musi by? wyposa?ony w fotel i pasy bezpiecze?stwa dla kierowcy i dla pasa?era je?li go przewozi.

7.12

Dozwolone jest u?ywanie urz?dze? umo?liwiaj?cych pomiar czasu lub telewizyjn? rejestracj? przejazdu podczas trwania imprezy. Wyniki tych pomiarw lub rejestracji nie mog? stanowi? podstawy do zg?aszania protestw.

7.13

W samochodzie nie mog? znajdowa? si? ?adne lu?ne przedmioty, ktre mog?yby spowodowa? zagro?enie dla kierowcy.

7.14

Nieseryjny zbiornik paliwa mo?e si? znajdowa? w dowolnym miejscu, musi by? na trwa?e przytwierdzony, Zbiornik paliwa musi by? wykonany z niepalnego materia?u i odgrodzony od kierowcy np. obudowany.

Przewody paliwowe musz? by? metalowe lub w metalowym oplocie.

7.15

Butla podtlenku azotu musi by? na sta?e przytwierdzona do pod?o?a podczas trwania imprezy.

7.16

Nie jest wymagany mechanizm opuszczaj?cy i podnosz?cy szyby.

7.17

Spadochrony wspomagaj?ce hamowanie s? dozwolone.

7.18

Tylne k?ka zamontowane w celu poprawy przyczepno?ci s? dozwolone.

7.19

Dozwolony jest start pojazdem, ktrego karoseria jest wykonana w ca?o?ci z konstrukcji rurowej, a na ni? mo?e by? na?o?ona makieta z karbonu, kevlaru, w?kna szklanego lub podobnego laminatu (grubo?? min. 3 mm),

7.2

Klatka bezpiecze?stwa i pa??k w klasach DRAG:

7.2.1

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poni?ej 11 sekund musz? posiada? stalowy pa??k z zastrza?em zamontowany za kierowc? (roll-bar), przytwierdzony do p?yty pod?ogowej w minimum czterech punktach (minimum dwa punkty po lewej i prawej stronie wewn?trz pojazdu w miejscu po??czenia bokw samochodu z p?yt? pod?ogow?) i chroni?cy przed wgnieceniem si? dachu.

7.2.2

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poni?ej 10,5 sekund musz? posiada? stalowy pa??k z zastrza?em zamontowany za kierowc? (roll-bar), przytwierdzony do p?yty pod?ogowej w minimum pi?ciu punktach (minimum dwa punkty po stronie pasa?era i minimum trzy punkty po stronie kierowcy w miejscu po??czenia bokw samochodu z p?yt? pod?ogow?) i chroni?cy przed

wgnieceniem si? dachu.

7.2.3

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poni?ej 10 sekund musz? posiada? stalow? klatk? bezpiecze?stwa, przytwierdzony do p?yty pod?ogowej w minimum sze?ciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewn?trz pojazdu w miejscu po??czenia bokw samochodu z p?yt? pod?ogow?) i chroni?cy przed wgnieceniem si? dachu.

7.2.4

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poni?ej 9,5 sekund musz? posiada? stalow? klatk? bezpiecze?stwa, przytwierdzony do p?yty pod?ogowej w minimum sze?ciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewn?trz pojazdu w miejscu po??czenia bokw samochodu z p?yt? pod?ogow?), wraz ze wzmocnieniem dachu i chroni?cy przed wgnieceniem si? dachu.

7.2.5.

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poni?ej 9 sekund musz? posiada? stalow? klatk? bezpiecze?stwa, przytwierdzony do p?yty pod?ogowej w minimum sze?ciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewn?trz pojazdu w miejscu po??czenia bokw samochodu z p?yt? pod?ogow?), wraz ze wzmocnieniem dachu oraz pa??kiem bocznym po obu stronach i chroni?cy przed wgnieceniem si? dachu.

7.2.6.

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poni?ej 8,5 sekund musz? posiada? stalow? klatk? bezpiecze?stwa, przytwierdzony do p?yty pod?ogowej w minimum sze?ciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewn?trz pojazdu w miejscu po??czenia bokw samochodu z p?yt? pod?ogow?), wraz ze wzmocnieniem dachu, pa??kiem bocznym po obu stronach oraz zastrza?em przek?tnym i chroni?cy przed wgnieceniem si? dachu.

7.2.7.

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poni?ej 8 sekund musz? posiada? stalow? klatk? bezpiecze?stwa, przytwierdzony do p?yty pod?ogowej w minimum sze?ciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewn?trz pojazdu w miejscu po??czenia bokw samochodu z p?yt? pod?ogow?), wraz ze wzmocnieniem dachu, pa??kiem bocznym po obu stronach oraz dwoma zastrza?ami przek?tnymi i chroni?cy przed wgnieceniem si? dachu.

7.2.8.

Samochody z czasem przejazdu (zwanym dalej: ET) poni?ej 7 sekund musz? posiada? stalow? klatk? bezpiecze?stwa, przytwierdzony do p?yty pod?ogowej w minimum sze?ciu punktach (minimum trzy punkty po lewej i prawej stronie wewn?trz pojazdu w miejscu po??czenia bokw samochodu z p?yt? pod?ogow?), wraz ze wzmocnieniem dachu, pa??kiem bocznym po obu stronach, dwoma zastrza?ami przek?tnymi oraz orurowaniem wok? kierowcy i chroni?cy przed wgnieceniem si? dachu.

7.2.9.

Klatka bezpiecze?stwa mo?e by? wykonana z innych materia?w, ni? stal pod warunkiem okazania dokumentw potwierdzaj?cych homologacj? tej klatki, wystawionych przez FIA lub NHRA.

7.2.10

Kierowca samochodu musi by? ubrany w kombinezon u?ywany w sportach samochodowych (zwany dalej kombinezonem). Musi posiada? homologacj? FIA (Je?li zbiornik paliwa jest przeniesiony z miejsca seryjnego. I w samochodach z czasem ET poni?ej 10s

7.2.11

Wymagania te musz? by? spe?nione (w zawodach cyklicznych) w nast?pnej imprezie bezpo?rednio po osi?gni?ciu przez kierowc? danego wymagania.

7.3

Zawieszenie, hamulce i opony samochodu w klasach DRAG 

7.3.1

Nie musz? by? zachowane seryjne punkty mocowania zawieszenia.

7.3.2

Nieseryjne amortyzatory, spr??yny, wahacze oraz rozprki s? dopuszczalne.

7.3.3

Wysoko?? bie?nika opony musi wynosi? minimum 2 mm z wyj?tkiem pkt. 7.3.4.

7.3.4

Opony bez bie?nikw typu (slick) mog? by? u?ywane w ka?dej klasie startowej.

7.3.5

Sprawny system hamulcowy na wszystkich ko?ach w przypadku braku hamulca na ktrej? z osi obowi?zkowo spadochron hamuj?cy, sprawny uk?ad kierowniczy 

7.3.6

Zabronione jest u?ywanie tzw. opon dojazdowych, motocyklowych i innych opon stwarzaj?cych zagro?enie dla bezpiecze?stwa uczestnikw imprezy lub widzw.

7.4

Silnik i skrzynia biegw samochodu w klasach DRAG

7.4.1

Wymiany silnika, zmiany sterowania elektronik? i inne podnosz?ce moc silnika s? dozwolone.

7.4.2

W przypadku, gdy w samochodzie znajduj? si? elementy ktregokolwiek z do?adowa?, to nie b?d? one liczone jako zastosowane, je?li instalacja jako ca?o?? nie funkcjonuje. Kompresor lub turbospr??arka nie mog? mie? po??czenia z uk?adem dolotowym, systemy wtrysku podtlenku azotu musz? by? pozbawione butli ?? zbiornika gazu. Organizator zastrzega sobie prawo do plombowania elementw nieczynnego do?adowania. Kierowca jest zobowi?zany zg?osi? posiadanie tego typu nieczynnego do?adowania przed wykonaniem pierwszego przejazdu na imprezie.

7.4.3

Mog? by? przeprowadzane dowolne modyfikacje skrzyni biegw.

7.4.4

Zmiana umiejscowienia akumulatora i jego wielko?ci jest dozwolona. Akumulator przeniesiony do kabiny nie mo?e si? znajdowa? bli?ej ni? 50cm od fotela kierowcy, musi by? trwale przytwierdzony do pod?ogi w tylnej cz??ci pojazdu, uziemiony i os?oni?ty.

7.4.5

Silnik wraz z osprz?tem musi by? oddzielony od kierowcy niepaln? przegrod? o grubo?ci minimum 2 mm lub przegrod? seryjn?.

7.5 Uk?ad wydechowy samochodu w klasach DRAG:

7.5.1

Wymagany jest uk?ad wydechowy, ktrego koniec znajduje si? w odleg?o?ci nie mniejszej ni? 50 cm od kierowcy.

7.5.2

Wyprowadzenie spalin z zaworw upustowych samochodw do?adowanych nie stanowi ko?ca uk?adu wydechowego.

7.5.3

Wymagane jest zachowanie odleg?o?ci z pkt 7.5.1.

7.5.4

Ko?cowy element uk?adu wydechowego musi znajdowa? si? w odleg?o?ci do stu cm od obrysu samochodu.

7.6 Inne przepisy w klasach DRAG

7.6.1

Ka?dy kierowca w klasie DRAG ma obowi?zek jazdy w kasku.

Obowi?zuje zakaz startu z pasa?erem (poza jazdami pokazowymi za zgod? organizatora).

7.6.2

Mo?na u?ywa? nitrometanu, lub izopropanolu. U?ycie tych substancji musi by? zg?oszone organizatorowi na pi?mie przed rozpocz?ciem imprezy. Nie zg?oszenie w/w substancji mo?e spowodowa? wykluczenie kierowcy z imprezy i na?o?enie innych kar regulaminowych. Bez

zg?oszenia mo?na u?ywa? benzyny, oleju nap?dowego lub opa?owego, LPG, CNG, pr?du, wodoru, metanolu i etanolu.


8 Warunki techniczne, bezpiecze?stwa i inne w klasach MOTOCYKLOWYCH:

8.1

Ka?dy kierowca musi posiada? zapi?ty kask integralny lub szcz?kowy. Dopuszczony start wy??cznie w stroju motocyklowym skrzanym ?? je?li dwucz??ciowy, to spinany i zapi?ty. Obowi?zkowe jest posiadanie r?kawic skrzanych motocyklowych oraz butw motocyklowych os?aniaj?cych kostki.

Podczas badania technicznego obowi?zkowe jest okazanie stroju.

8.2

Zabroniony jest start z pasa?erem.

8.3

Motocykl musi posiada? ram?, hamulce oraz seryjny sposb przeniesienia nap?du.

8.4

Motocykl startuj?cy w dowolnej klasie Street musi by? wyposa?ony w opony z homologacj? drogow?. Nie dopuszcza si? opon z przeznaczeniem dragowym takich jak Shinko Hook Up, Dunlop Dragmax, oraz opon typu Slick (Torowych) - je?li masz w?tpliwo?ci czy Twoja opona nadaje si? do startu w klasie moto street, to prosimy o kontakt telefoniczny lub przez fanpage, napisz mark?, model i za??cz zdj?cie zdj?cie odpowiemy czy na tej oponie mo?na startowa? w wybranej klasie.

8.5

Dopuszcza si? obni?enie przedniego zawieszenia na p?kach o maksymalnie 40 milimetrw.

Dopuszcza si? obni?enie tylnego zawieszenia poprzez ?rub? rzymsk? lub/oraz ko?ci wahacza.

W klasach street nie dozwolone jest u?ywanie pasw, b?d? innych po??cze? ograniczaj?cych skok przedniego b?d? tylnego zawieszenia motocykla. Zakres pracy przedniego zawieszenia mierzony w pozycji pionowej motocykla bez kierowcy nie mo?e by? mniejszy ni? 90mm (d?ugo?? rury no?nej zawieszenia mierzenia od uszczelniacza do jej podstawy).

8.6

Nie mo?na stosowa? dodatkowych tylnych k?ek z wyj?tkiem klas Moto DRAG

8.7

Wymagane s? sprawne hamulce na obu ko?ach:

hamulec przedni??dwie tarcze (za wyj?tkiem motocykli seryjnie posiadaj?cych jedn? tarcz?),

hamulec tylny ??minimum jedna tarcza lub b?ben.

8.8

Przed?u?enie wahacza, airshifter oraz dodanie do?adowania jest dopuszczalne tylko w klasie MOTO

DRAG.

8.9

W klasach Street motocykl musi by? wyposa?ony w komplet fabrycznych owiewek; lusterka (dopuszcza si? start ze z?o?onymi lusterkami); seryjny, niezmodyfikowany zbiornik paliwa oraz pe?ne o?wietlenie.

8.10

W klasach Street motocykl musi mie? wa?ny przegl?d techniczny wbity w dowodzie rejestracyjnym oraz wa?ne ubezpieczenie OC. Dokumenty mog? by? wyrywkowo sprawdzane podczas badania technicznego.

8.11

Sprawy nieuregulowane wykraczaj?ce poza wytyczone normy i schematy rozstrzyga na miejscu komisja techniczna.


9. Przebieg zawodw

9.1

Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrtszym czasie odleg?o?ci 1/4 mili tj. 402,336m wyznaczonej pomi?dzy lini? ??Start? i lini? ??Meta? przez minimum jeden z pary startuj?cych pojazdw.

9.2

Podczas pokonywania tego dystansu nie obowi?zuj? ?adne ograniczenia pr?dko?ci 

9.3

Zawodnicy parkuj? pojazdy tylko na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu.

9.4

Na parkingu prowadzone s? badania kontrolne oraz przydzielane numery startowe.

Zawodnik ma obowi?zek umieszczenia na bocznych szybach pojazdu kartki z numerem startowym (dostarczone przez organizatora).

9.5

Kierowca podczas jazdy musi posiada? zapi?ty kask.

Pasy bezpiecze?stwa musz? by? zapi?te w ka?dej klasie startowej.

9.6

Wszystkie szyby podczas jazdy musz? by? zasuni?te a anteny CB zdemontowane.

9.7

Kierowca mo?e prowadzi? jeden pojazd w danej klasie.

9.8

Pojazd mo?e startowa? w wi?cej ni? jednej klasie, pod warunkiem spe?nienia regulaminu danych klas.

Zawodnik zobowi?zany jest do op?aty dwch lub wi?cej numerw startowych.

9.9

Sygna? do startu dla obydwu pojazdw daj? zmieniaj?ce si? automatycznie ?wiat?a.

Start kierowcw nast?puje w momencie zapalenia si? ?wiat?a zielonego.

9.10

Zawody przeprowadzone s? nast?puj?co:

?? eliminacje, p?fina?y i fina?y. Ilo?? przejazdw w eliminacjach okre?la (i informuje o tym zawodnikw) organizator bezpo?rednio przed zawodami ?? minimalna ilo?? przejazdw kwalifikacyjnych to 2 (z uwzgl?dnieniem punkt 2.3)

9.11

Do p?fina?w kwalifikuje si? 4 najszybszych kierowcw w danej klasie

??decyduje czas ET (czas przejazdu).

9.12

Pary p?fina?owe tworz? zawodnicy wg kryteriw:

?? pierwsza para zawodnicy ktrzy uzyskali 1 i 4 czas w eliminacjach ,

- druga para to zawodnicy ktrzy uzyskali 2 i 3 czas w eliminacjach.

W p?fina?ach jest tylko jeden przejazd i o zwyci?stwie i awansie do fina?u decyduje czas ET+RT.

Zwyci?zcy p?fina?w kwalifikuj? si? do fina?u, a przegrani walcz? o 3 miejsce.

Wy?cig o 3 miejsce odbywa si? przed wy?cigiem fina?owym.

9.13

Kierowcy na starcie s? ustawiani automatycznie przez system pomiarowy lub przez obs?ug? zawodw.

Zawodnik startuje po zapaleniu zielonego ?wiat?a. Start zanim zapali si? zielone ?wiat?o jest traktowany jako ??falstart? i ten przejazd nie jest zaliczony (??falstart? nie upowa?nia do powtrzenia biegu).

9.14

W p?finale i finale ka?dy ??falstart? powoduje przegran? kierowcy w tym biegu za wyj?tkiem sytuacji gdy w ktrymkolwiek z tych przejazdw falstartu dokonaj? obaj kierowcy. W takim przypadku przejazd b?dzie powtrzony.

9.15

Wyniki uzyskane przez kierowcw s? mierzone za pomoc? specjalnych urz?dze? pomiarowych i na bie??co wy?wietlane na tablicy wynikw. W razie awarii jednego z torw impreza mo?e by? przeprowadzona na drugim sprawnym torze. W razie ca?kowitej awarii sprz?tu pomiarowego organizator mo?e podj?? decyzj? o innym sposobie okre?lenia zwyci?zcy w danym przeje?dzie.

9.16

W fina?ach kierowca ma 3 minuty na stawienie si? na linii startu od momentu wywo?ania, po tym czasie og?asza si? jego przegran? a zwyci?zc? (bez konieczno?ci wykonania przejazdu) zostaje kierowca gotowy do startu.

W przypadku awarii dwch pojazdw z pary , ktre uniemo?liwiaj? dojechanie na pole startowe, o miejscu decyduje lepszy czas ET uzyskany w eliminacjach.

9.17 .

Klas? stanowi? minimum 3 pojazdy. Je?eli na li?cie startowej lub li?cie zg?osze? znajduje si? mniej ni? 3 pojazdy w klasie to organizator imprezy mo?e po??czy? klasy na podstawie og?oszonego komunikatu.

Organizator mo?e rwnie? w dowolnym momencie wydzieli? now? klas?, je?eli wp?ynie to na wzrost rywalizacji lub jako?? zawodw.

9.18 

Kierowca ma obowi?zek osobistego zg?oszenia si? po odbir nagrd ??nieodebranie nagrody w dniu zawodw jest traktowane jako rezygnacja zawodnika z tej nagrody.

9.19

Sch?adzanie intercoolera (ch?odnicy powietrza) jest zabronione na polu startowym, je?eli powoduje zamoczenie lub zanieczyszczenie tego pola.

9.20

Zabrania si? wykonywania jakichkolwiek modyfikacji pojazdw w trakcie trwania zawodw (dopuszczone s? wy??cznie naprawy uszkodzonych elementw pojazdu). Wyj?tek stanowi tu poprawianie mapy w komputerze steruj?cym.

9.21

Zabronione jest przekraczanie linii pomi?dzy torami (ze wzgl?du na kabel pomiarowy oraz bezpiecze?stwo startuj?cych). Zakazana jest jazda w poprzek toru lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.

9.22

Powrt odbywa si? wy??cznie torem wyznaczonym przez Organizatora z pr?dko?ci? maksymaln? 50 km/h.

9.23

Rozgrzewanie opon jest mo?liwe na rolkach na parkingu oraz w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

9.24

Zawodnicy nie mog? by? pod wp?ywem alkoholu lub innych ?rodkw odurzaj?cych.

Dopuszczalna zawarto?? alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,0mg/L.

Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia trze?wo?ci kierowcy (alko tester lub tester ?liny pod k?tem narkotykw), wykluczenia zawodnika i na?o?enia na niego kary finansowej w wysoko?ci 500 z? w przypadku stwierdzenia nietrze?wo?ci. Odmowa poddania si? badaniu skutkuje niedopuszczeniem do startu w zawodach.

9.25

Zawodnik ma obowi?zek stawienia si? na odprawie zawodnikw, ktra odbywa si? w dniu zawodw pod kar? ograniczenia liczby przejazdw eliminacyjnych.

9.26

Bezpo?rednio przed startem (w strefie startowej) mo?e przebywa? wy??cznie zawodnik w obecno?ci ekipy technicznej, ktra po przygotowaniu auta musi oddali? si? z pola startowego. Czyszczenie opon musi odby? si? przed prestage.

9.27

Je?eli Organizator stwierdzi w startuj?cym samochodzie jakiekolwiek przecieki p?ynw eksploatacyjnych (paliwo, olej, p?yn hamulcowy itp.) to samochd ten nie b?dzie dopuszczony do startu.

9.28

Je?eli w czasie trwania zawodw pojawi? si? opady deszczu to zawody mog? zosta? natychmiast przerwane. Organizator okre?li czas trwania przerwy w rozgrywaniu zawodw i powiadomi o tym zawodnikw. Je?eli z uwagi na mokry tor zawody nie b?d? mog?y by? kontynuowane to do klasyfikacji b?d? zaliczane czasy (i miejsca) uzyskane do momentu przerwania zawodw.


10.Kary

10.1

W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu, niebezpieczne zachowanie, ?amanie zasad obowi?zuj?cych na imprezie, dzia?ania wbrew poleceniom organizatora b?d? nak?adane przez Organizatora nast?puj?ce kary regulaminowe:

10.2

Upomnienie

10.3

Kara finansowa

- osoba, ktra przejecha?a mi?dzy pasami startowymi karana jest op?at? w wysoko?ci 100 z?

- je?eli dzia?anie to spowodowa?o uszkodzenie kabla aparatury do pomiaru czasu organizator nak?ada

kar? 1000 z?.

10.4

Niedopuszczenie do startu.

10.5

Wykluczenie z imprezy.

10.6

Usuni?cie z terenu imprezy, w tym za niesportowe lub niebezpieczne zachowanie oraz za zak?canie przebiegu imprezy.

10.7

Wykluczenie z imprezy wraz z odebraniem punktw i zdobytych nagrd.

10.8

Nie zap?acenie kary w ci?gu 15 minut od jej na?o?enia powoduje niedopuszczenie do dalszej cz??ci zawodw i b?dzie egzekwowane na drodze prawnej.

10.9

Kary nie zwalniaj? z obowi?zku naprawienia wyrz?dzonej szkody.

Amazing Events mo?e skorzysta? z zapisw zawartych w przepisach prawa cywilnego lub karnego.


11.Protesty i informacje.

11.1

Kierowca ma prawo do oprotestowania wyniku osi?gni?tego przez innego kierowc? w tej samej klasie, je?eli uwa?a, ?e zosta? on osi?gni?ty niezgodnie z regulaminem.

11.2

Protest powinien by? skierowany do Organizatora i z?o?ony na pi?mie wraz z kaucj? 500z? najp?niej wci?gu 10 minut od momentu og?oszenia wynikw. Protest mo?na te? z?o?y? w trakcie trwania przejazdw danej klasy lub przed rozpocz?ciem przejazdw.

11.3

Kaucja podlega zwrotowi je?eli protest by? uzasadniony. Gdy z?o?ony protest jest pozbawiony podstaw to orzeczony jest przepadek kaucji na rzecz Organizatora.

11.4

W innych ewentualnych sporach dotycz?cych pojazdw decyduje przedstawiciel Organizatora, jego decyzje s? ostateczne.

11.5

Informacje dla zawodnikw i widzw s? dost?pne wy??cznie w biurze zawodw. Tam powinny by? kierowane ewentualne pisemne uwagi dotycz?ce imprezy.

11.6

Zwyci?zcy, a tak?e zawodnicy z I II i III miejsc poszczeglnych klas otrzymuj? puchary oraz nagrody rzeczowe.


12.Przepisy ko?cowe

12.1

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, ktre zostan? zniszczone lub zaj?te przez osoby trzecie. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialno?ci za szkody i straty spowodowane przez uczestnikw (widzw, kierowcw, obs?ugi) w stosunku do osb i ich mienia podczas trwania imprezy. Organizator ma prawo ??dania naprawienia szkody na mieniu w?asnym lub

wynajmowanym od osoby, ktra jej dokona?a.

12.2

Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator.

12.3

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przejazdw pokazowych, ktre nie b?d? wliczane do punktacji.

12.4

Szczeg?owy harmonogram minutowy imprezy zostaje og?oszony na stronach Internetowych

Organizatorw, na Facebooku, nie p?niej jak na 3 dni przed planowanym terminem zawodw.

12.5

Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowi?zany do podporz?dkowania si? przepisom w?a?ciwych regulaminw znajduj?cych si? na stronie internetowej Organizatora, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez Organizatora, s?u?by porz?dkowe, ochron? oraz osoby upowa?nione przez Organizatora. Kierowca jest zobowi?zany do nie spo?ywania alkoholu i innych zakazanych

przez prawo ?rodkw przed i w trakcie trwania imprezy.

12.6

Uczestnik jest zobowi?zany do przestrzegania zasad bezpiecze?stwa oraz ograniczenia pr?dko?ci do 30 km/h na terenie imprezy (z wyj?tkiem startu w imprezie). Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osb stwarzaj?cych zagro?enie dla bezpiecze?stwa uczestnikw (widzw, obs?ugi i zawodnikw).

12.7

Widzowie s? zobowi?zani do pozostawienia samochodw i motocykli na parkingu i poruszaniu si? pieszo w miejscach przeznaczonych dla publiczno?ci. Nie wolno im wchodzi? ani te? wje?d?a? na tras? przeznaczon? dla startuj?cych kierowcw.

12.8

Kierowcy poruszaj?cy si? pojazdami poza prost? startow? s? zobowi?zani do zachowania szczeglnej ostro?no?ci i ust?pienia pierwsze?stwa pieszym.

12.9

Kierowcy startuj? w zawodach na w?asn? odpowiedzialno?? ze ?wiadomo?ci? istnienia ryzyka utraty zdrowia lub ?ycia. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez kierowcw wobec osb jak rwnie? nie bierze na siebie odpowiedzialno?ci za konsekwencje wypadkw dla samych kierowcw lub mienia.


13. Punktacja cyklu King of Poland

13.1

Kierowcy, ktrzy zaj?li w klasie miejsca I - X otrzymuj? nast?puj?c? ilo?? punktw:

13.2

I miejsce: 18 punktw, II miejsce: 13 punktw, III miejsce: 10 punktw,

IV miejsce: 8 punktw, V miejsce: 7 punktw, VI miejsce: 6 punkty,

VII miejsce: 5 punkty, VIII miejsce: 4 punkty, IX miejsce: 3 punkty, X miejsce: 2 punkty.

13.3

Zdobywcy miejsc I - III otrzymuj? puchary.

13.4

Punkty za miejsca I - IV s? przydzielane na podstawie wynikw z fina?w, natomiast punkty za miejsca V - X na podstawie czasw ET uzyskanych w eliminacjach. Ka?dy obecny zawodnik otrzyma dodatkowo minimum 10 punktw do klasyfikacji generalnej je?li zawody si? nie odb?d?.

13.5

Je?eli z przyczyn niezale?nych od Organizatora np pogodowych lub awarii technicznej ulega sprz?t pomiarowy w wyniku czego p?fina?y i fina?y nie mog?yby si? odby?, to o klasyfikacji ko?cowej decyduj? czasy ET osi?gni?te w eliminacjach.

13.6

Zawodnik ktry osi?gnie najlepszy czas ET w swojej klasie otrzymuje dodatkowo 1 punkt w danej rundzie.


14 .Klasyfikacja ko?cowa

14.1

Kierowca jest klasyfikowany w punktacji King of Poland, je?eli uko?czy? przynajmniej 3 rundy.

W wyj?tkowych sytuacjach wystarcz? tylko 2 rundy, ale zawodnik taki nie mo?e by? wy?ej sklasyfikowany od zawodnika, ktry by? na 3 rundach nawet gdy ma wi?cej punktw.

14.2

Do klasyfikacji w cyklu KoP brane b?d? pod uwag? wszystkie rundy.

14.3

Kierowca zdobywa punkty, je?eli wykona przynajmniej jeden prawid?owy przejazd i znajdzie si? na miejscu od I do X. Falstarty oraz wykluczenia nie s? zaliczane jako prawid?owe przejazdy.

14.4

Zwyci?zca klasyfikacji ko?cowej KoP w klasie startowej zostanie kierowca, ktry uzyska najwi?ksz? ilo?? punktw.

14.5

W przypadku jednakowej ilo?ci punktw w klasyfikacji ko?cowej o lepszym miejscu b?dzie decydowa? w pierwszej kolejno?ci wi?ksza ilo?? rund, nast?pnie pierwszych miejsc. Je?eli w ten sposb nie uda si? wy?oni? zwyci?zcy, pod uwag? b?dzie brana ilo?? drugich miejsc na poszczeglnych imprezach, a nast?pnie trzecich. W przypadku dalszej rwno?ci tytu? zdob?dzie kierowca, ktry uzyska? lepszy czas ET+RT w ca?ym cyklu KoP.

14.6

Zwyci?zcy, a tak?e zawodnicy z II i III miejsc poszczeglnych klas ca?ego cyklu King of Poland otrzymuj? puchary oraz nagrody rzeczowe je?eli takowe przekazali sponsorzy.


15. Rodo i Covid

15.1 Ka?dy uczestnik wchodz?c na teren imprezy tym samym po?wiadcza, ?e:

15.1.1 w okresie ostatnich 10 dni nie mia? kontakt z osob?, u ktrej potwierdzono zaka?enie wirusem SARS CoV-2.

15.1.2 Jego dziecko/podopieczny lub kto? z domownikw nie jest obecnie obj?ty nadzorem epidemiologicznym (kwarantann?/izolacj?).

15.1.3 Obecnie nie wyst?puj? u niego lub ktrego? z domownikw objawy infekcji (gor?czka, kaszel, katar, wysypka, ble mi??ni, ble gard?a, inne nietypowe).

15.1.4 Obecnie lub w okresie ostatnich 10 dni nie wyst?puj?/wyst?powa?y ww. objawy u ktrego? z domownikw.

15.2 Ka?dy uczestnik wchodz?c na teren imprezy tym samym po?wiadcza, ?e akceptuje poni?szy zapis:

1. Na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, ?e administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest firma Amazing Events Sp. z o.o.

2. Dane osobowe b?d? przetwarzane w celach organizacyjnych w zakresie imprez sportowych organizowanych przez firm? Amazing Events Sp. z o.o.

3. Dane mog? by? udost?pniane podmiotom upowa?nionym na podstawie przepisw prawa.

4. Przys?uguje Pani/Panu prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych w zakresie niezb?dnym do realizacji celw okre?lonych w ust.1.1 jest obowi?zkowe, a w pozosta?ym zakresie jest dobrowolne.

6. Rwnocze?nie informujemy Pani?/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w artykule 23. Ust.1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego ??dania zaprzestania przetwarzania danych ze wzgl?du na szczegln? sytuacj? oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

7. Ka?dy uczestnik wchodz?c na teren imprezy, kupuj?c bilety lub rejestruj?c na zawody automatycznie wyra?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych (imi? i nazwisko) przy upublicznieniu listy startowej, wynikw oraz zdj?? z eventu.


16.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie podczas trwania sezonu.

Zmiany musz? by? podane do wiadomo?ci zawodnikw nie p?niej ni? 2 dni przed planowanym wydarzeniem.


Regulamin Time AttackTUTAJ >>> ://www.amazing-events.eu/static/pdf/regulamin_GPTA.pdfOPINIE UCZESTNIKÓW - zobacz wszystkie